Shows

Las Vegas

Monday 01 . 01 . 23

Tuesday 02 . 01 . 23

Wednesday 03 . 01. 23

Thursday 04 . 01 . 23

Friday 05 . 01 . 23

Saturday 06 . 01 . 23

Sunday 07 . 01 . 23

Texas

Monday 01 . 01 . 23

Tuesday 02 . 01 . 23

Wednesday 03 . 01. 23

Thursday 04 . 01 . 23

Friday 05 . 01 . 23

Saturday 06 . 01 . 23

Sunday 07 . 01 . 23